villkor-RörandeRör-Stockholm-Farsta

Villkor:

 

Villkor nedan gäller om inget annat anges.

Inga frågor är dumma, har du minsta tvivel på nedanstående villkor, så fråga.

Installation frånluftsvärmepump:

 • Vi utför alltid luftning av radiatorsystem i samband med pannbyte. För att detta ska vara möjligt måste du som beställare ombesörja att vår framkomlighet är möjlig.
 • Värmesystem kan i vissa fall behöva luftas i efterhand, och detta utförs av dig som beställare.
 • Om vi ska kunna rengöra frånluftskanalerna samt justera in luftflöden behöver vi ha ett avstånd av minst 60 cm fritt under varje frånluftdon. Frånluftskanalsystemet måste vara tät & korrekt installerat. Du som beställare ansvarar för detta. Vid brister är det eventuellt inte möjligt att utföra dessa arbetsmoment. Vi kommer inte att göra ett kostnadsfritt återbesök för att göra detta i senare skede.
 • Endast befintliga strömkännare kopplas in.
 • Vi ställer endast in standardinställningar med utgångspunkt från utbytt produkts inställningar.
 • Ute/innegivare kopplas in om givarkablar finns framdragna.
 • Vägen in och ut för nya och gamla produkten skall vara fri från hinder. Vägar och trappor in i huset, ska vara väl skottad och sandad vintertiden.
 • Eventuellt skydd av golv, möbler mm. ombesörjs av dig som beställare. Golvskyddet ska vara fukttåligt och stabilt, så att den kan göra nytta.
 • I de fall vi måste, eller inte kan undvika skada på vägg tak golv för att möjliggöra bytet av produkt ansvarar vi inte för reparationen av den uppkomna skadan. Beror skadan på andra anledningar som tex oförsiktighet står vi givetvis för reparationskostnad.
 • Om dörrmåttet är mindre än 60cm eller taket är lägre än 228 cm åligger det dig som beställare att informera om detta. Kan vi inte transportera produkten in i huset pga. bredden och höjden inte är tillräckligt, kommer vi att fakturera en bomkörning.
 • Vi undviker i största möjliga mån att våtlägga golv. Vi måste dock alltid utgå ifrån att befintliga tätskikt är intakta och fungerande. Vi står inte för fuktskador som uppstår pga. brister på tätskikten.
 • Alla brister på befintlig rörinstallation inkluderat defekta ventiler som under eller efter vår installation börjar läcka, faller utanför vårt ansvarsområde.
 • Under installation är ert hem vår arbetsplats. För att minimera risken för arbetsskada använder vi nödvändig skyddsutrustning där även skyddsskor ingår.
 • Om in och utforsling av produkt kräver mer än 2 man och en höggodskärra eller har mer än 5 trappsteg vid in- och utförsel, tillkommer kostnad för tex. extrapersonal, lyftkran mm.
 • Alla våra installationer utförs i enlighet med gällande branschregler. Upptäcker vi brister i befintligt rörsystem informerar vi om lämplig åtgärd och kostnad. Avböjer du som kund föreslagna åtgärd frisäger vi oss från eventuella framtida skador.
 • Befintlig spillledning från säkerhetsventil ska leda ner till golvbrunn.
 • Framdragen el skall utan extra åtgärd kunna försörja nya produktens elbehov.
 • I vissa fall kan det vara nödvändigt att koppla bort eventuell tariffstyrning.
 • Du ansvarar för att kontrollera att din vattenkvalitet är lämpligt för korrosionsskyddet som du beställer. Har du kommunalt vatten, kan du få en vattenanalys av kommunen, har du eget vatten, behöver du ta ett vattenprov som du skickar till oss, om du är osäkert vad du ska välja.
 • Du behöver även följa upp vattenkvaliteten med åren. Ändringar kan påverka korrosionsskyddets funktion och i så fall nekas garantin av tillverkaren och trygghetsförsäkringen.

 

Installation varmvattenberedare:

 • En normalinstallation av varmvattenberedare utförs i botten på beredaren. För att det ska gälla som normalt, får det inte finnas andra saker i detta utrymme som tex. vattenmätare. Om er beredare inte är kopplad i botten och/eller att andra saker som tex. vattenmätare finns under beredaren tillkommer i de flesta fall en extrakostnad. Efter bedömning av dina bilder kommer du få ett pris för detta i fallet att det blir en extrakostnad.
 • Vägen in och ut för nya och gamla produkten skall vara fri från hinder. Vägar och trappor in i huset, ska vara väl skottad och sandad vintertiden.
 • Eventuellt skydd av golv, möbler mm. ombesörjs av dig som beställare. Golvskyddet ska vara fukttåligt och stabilt, så att den kan göra nytta.
 • I de fall vi måste, eller inte kan undvika skada på vägg tak golv för att möjliggöra bytet av produkt ansvarar vi inte för reparationen av den uppkomna skadan. Beror skadan på andra anledningar som tex oförsiktighet står vi givetvis för reparationskostnad.
 • Om dörrmått är mindre än 60cm åligger det dig som beställare att informera om detta. Kan vi inte transportera produkten in i huset pga. för smala dörrar, kommer vi att fakturera en bomkörning.
 • Vi undviker i största möjliga mån att våtlägga golv. Vi måste dock alltid utgå ifrån att befintliga tätskikt är intakt och fungerande. Vi står inte för fuktskador som uppstår pga. brister på tätskikten.
 • Alla brister på befintlig rörinstallation inkluderat defekta ventiler som under eller efter vår installation börjar läcka, faller utanför vårt ansvarsområde.
 • Under installation är ert hem vår arbetsplats. För att minimera risken för arbetsskada använder vi nödvändig skyddsutrustning där även skyddsskor ingår.
 • Om in och utforsling av produkt kräver mer än 2 man och en höggodskärra, tillkommer kostnad för tex. extrapersonal, lyftkran mm.
 • Alla våra installationer utförs i enlighet med gällande branschregler. Upptäcker vi brister i befintligt rörsystem informerar vi om lämplig åtgärd och kostnad. Avböjer du som kund föreslagna åtgärd frisäger vi oss ansvar från eventuella framtida skador.
 • Den gamla säkerhetsventilens spillledning skall leda till golvbrunn eller motsvarande.
 • Framdragen el skall utan extra åtgärd kunna försörja nya produktens elbehov.
 • I vissa fall kan det vara nödvändigt att koppla bort eventuell tariffstyrning.
 • Du ansvarar för att kontrollera att din vattenkvalitet är lämpligt för korrosionsskyddet som du beställer. Har du kommunalt vatten, kan du få en vattenanalys av kommunen, har du eget vatten, behöver du ta ett vattenprov som du skickar till oss, om du är osäkert vad du ska välja.
 • Du behöver även följa upp vattenkvaliteten med åren. Ändringar kan påverka korrosionsskyddets funktion och i så fall nekas garantin av tillverkaren och trygghetsförsäkringen.

 

Produkt:

 • All information om produkter hittas i medföljande produktmanualen och på tillverkarens hemsida.
 • Med koppar & rostfria varmvattenberedare saknar den anod som keramiska beredare är utrustade med. Dessa beredare brukar därför kallas underhållsfria. Det kvarstår dock kontrollen av säkerhetsventilen.
 • Vi tar inget ansvar för val av korrosionsskydd och anmanar er att kontrollera era förutsättningar på dricksvattenkvaliteten. Kontroll av er vattenkvalitet är enda säkra sättet för att välja rätt korrosionsskydd. Vår rekommendation bygger på erfarenhet av vilket korrosionsskydd som oftast är gångbart i ert område.

 

Allmän:

 • Allt avfall vi genererar lämnas på godkänd återvinningsstation.
 • Vi förbehåller oss rätten att tacka nej till arbetet om lämnade uppgifter är ofullständiga eller inkorrekta. Om vi på plats upptäcker att våra villkor för installation enligt erbjudande inte uppfylls, informerar vi om de tillkommande extrakostnaderna. Inga arbeten påbörjas utan kundens godkännande.
 • Erbjudanden gäller endast i Stockholm (30 minuter restid från Skogås). Vid längre restid, tillkommer en kostnad. Blir det för långt förbehåller vi oss rätten att tacka nej till jobbet.
 • Alla våra arbeten dokumenterar vi med bild och eller video. I vissa fall kommer dessa att användas i marknadsföringssyfte. Vi respekterar självklart om ni ej vill att vi använder bilder/video från er installation.
 • Om uppgifter för ROT-avdrag inte lämnas senast på installationsdagen (villa: personnummer och fastighetsbeteckning; bostadsrätt: Org.nr BRF, lägenhetsnummer, personnummer av bostadsrättsägaren) skickas faktura på utfört arbete utan ROT-avdrag.
 • Återbesök pga. fel som inte täcks av garantin debiteras kund enligt gällande timdebitering.
 • Vi reserverar oss mot felskrivningar på vår hemsida och förbehåller oss rätten till ändringar i villkor och priser utan att meddela detta.
 • Genom att beställa ett arbete genom oss så godkänner du vårt villkor.

 

Garanti:

 • 1 års garanti på utfört arbete i enlighet med konsumentköplagen.
 • För produktgaranti, se tillverkares hemsida.

Betalning:

 • Våra priser är inklusive 25 % moms om inget annat anges.
 • Vi skickar fakturan via mail och i undantagsfall på posten
 • Fakturan ska betalas inom 10 dagar utan avdrag. Vid sen betalning tillkommer påminnelseavgift och dröjsmålsränta enlig lag.

kontakt/bokning

eller ring 073-0227121 (kontor)